آبامکتین کاوش – 8/1 % (امولسیون)

Abamectin 1.8% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1/0 و 5/0 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 10 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: مینوز سبزی و صیفی/ کنه زنگ در مرکبات