استوکلر کاوش – 50 % (امولسیون)

Acetochlor 50% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس ا لیتری
سمیت (LD50) 2148 میلی گرم برای پستانداران
موارد ثبت علف های هرز مزارع ذرت