ایمیداکلوپراید کاوش – 35 % (اس – سی)

Imidacloprid 35% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1/0، 25/0 5/0، 8/0 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 450 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: پسیل پسته/ شته توتون/پروانه مینوز مرکبات/ شته های جالیز در پنبه