ایندوکساکارب کاوش – 15 % (اس – سی)

Indoxacarb 15% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 25/0
سمیت (LD50) برای پستانداران نر 1732 و پستانداران ماده 268 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کـرم قـوزه پنبـه/ کرم پیله خوار نخود/ کـرم سـیـب