ایپرودیون + کاربندازیم کاوش – 5/52 % (دبلیو – پی)

Iprodione + Carbendazim 52.5% WP

مشخصات

بسته بندی فویل 1 کیلویی
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: شـیـت بـلایـت در بـرنــج/ خشکیدگی سرشاخه توت/ لکه قهوه ای نواری جو