بـردوکـیمیـا – 18 % (اس – سی)

Bordeaux Kimia 18% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن ا لیتری، گالن 5 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 4000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: شـانکـر سیتـوسپرایـی درخت سیب