دلتامترین کاوش – 5/2 % (امولسیون)

Deltamethrin 2.5% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000-135 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: مینوزلکه گرد درختان میوه/ پرودینای چغندر/ پوره سن گندم