دیمتوات کاوش – 40 % (امولسیون)

Dimethoate 40% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 387 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: تریپس، شته پنبه، تخم سنگ، قـوزه سنگ، سـن سبز پنبـه/ شته سبز معمولی و شته سمی در غلات/ زنجرک سبز، زنجرک ناقل کرلـی تاپ و شتـه باقلا در چغندرقند/ شپشک ها در درختان میـوه سـردسیری/ شته تریپس و حشرات مکنده در سویا/ نماتد ساقه یونجه در یونجه بذری