دیکلرووس کاوش – 50 % (امولسیون)

Dichlorvos 50% EC

مشخصات

بسته بندی کـوئکس 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 50 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: شته ها، تریپس و عسلک درختان میوه/ شته ها، تریپس، عسلک و مگس سفید سبزی ها و جالیز در چای کاری و صیفی جات/ شته ها، تریپس، عسلک و مگس سفید سبزی ها و جالیز در سبزیکاری