سایپرمترین کاوش – 40 % (امولسیون)

Cypermethrin 40% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1/0، 25/0، 5/0 و 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 250-4150 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: آفات جونده سیب/ آفات جونده پنبه