پرمترین کاوش – 25 % (امولسیون)

Permethrin 25% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 25/0، 5/0 و 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 430-6000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: پرودینـای چغنـدر/ مینوزلکه گرد درختان