پروفنفوس کاوش – 50 % (امولسیون)

Prophenofos 50% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لـیتـری، آلمینیوم 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 358 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کــرم قـوزه پنبــه