پروپارژیت کاوش – 57 % (امولسیون)

Propargite 57% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 2800 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کنه تارعنکبوتی چغندر قند/ کنه تارعنکبوتی پنبه سویا/ کنه قرمز اروپایی درختان میوه/ کنه پسته/ کنه قرمز اروپایی در حبوبات/ کنه پاکوتاه چای/ کنه دونقطه ای در درختان جنگل/ کنه قرمز اروپایی در سیب و کنه دولکه ای در لوبیا