کلوفنتزین کاوش – 50 % (اس – سی)

Clofentezine 50% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 25/0لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5200<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری